civilian: ( ᴡʜʏ ᴡᴏᴜʟᴅ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛʜᴇsᴇ. ) (Default)
ᴄʟᴀʀᴋ ᴋᴇɴᴛ. ([personal profile] civilian) wrote2016-01-25 12:13 pm

( ᴏᴏᴄ: ʜᴏᴡ's ᴍʏ ᴅʀɪᴠɪɴɢ? )
ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs, ᴄʀɪᴛɪǫᴜᴇs, ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴠᴇ ᴄʀɪᴛ.